Naujienos 
 
 
 
2016-07-19 14:47:54
 

Pasibaigus 2016 metų brandos egzaminų sesijai, skelbiame apibendrintą informaciją apie šių metų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus, laikymą ir rezultatus.

 

Egzaminų pasirinkimai

Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 33 710 kandidatų (2015 metais – 37 279 kandidatai). Tai maždaug 9,58 proc. mažiau. Per pastaruosius ketverius metus tai didžiausias kandidatų, užsiregistravusių laikyti brandos egzaminus, pokytis.

Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos pasirinko 19 419 kandidatų. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 20 676 kandidatai. Šiais metais išaugo kandidatų, kurie rinkosi laikyti matematikos egzaminą, skaičius – jį pasirinko 18 781 kandidatas. Šis padidėjimas siejamas su šiais metais įsigaliojančiu nauju reikalavimu – stojantieji į valstybės finansuojamas vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose (išskyrus į menų krypties specialybes) turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Istorijos valstybinio brandos egzamino pasirinkimai mažėja ketvirtus metus iš eilės. Šį egzaminą pasirinko 10 836 kandidatai.

2016 metais vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,47 egzamino (2015 metais – 3,42 egzamino). Treti metai iš eilės šis rodiklis didėja.

 

Egzaminų laikymas

2016 metų brandos egzaminų sesija vyko sausio 19 – liepos 7 dienomis. Ją pradėjo ugdymo procese vykdomi menų ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai. Iš viso mokiniai dalyvavo dvylikoje valstybinių brandos egzaminų.

Visų valstybinių brandos egzaminų užduotys parengtos pagal 2011 metais patvirtintas egzaminų programas, išskyrus užsienio kalbų (programa patvirtinta 2014 m.) ir kriterinio vertinimo reikalavimus. Visų mokomųjų dalykų brandos egzaminų mokinių pasiekimų lygių aprašuose pateikti patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių reikalavimai tikrinamiems mokinių gebėjimams pagal atskiras turinio sritis. Prie visų mokomųjų dalykų skirtingų pasiekimų lygių pateikti užduočių pavyzdžiai.

Šių metų valstybinių brandos egzaminų didžiausias pokytis buvo užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybiniuose brandos egzaminuose – pirmą kartą mokiniai laikė keturių dalių egzaminą – be klausymo, skaitymo ir rašymo jie atliko ir kalbėjimo dalį. Į egzamino kalbėjimo dalies vykdymą ir vertinimą buvo įtraukta daugiau kaip 1,5 tūkstančio mokytojų, kurių veiklą koordinavo savivaldybės administracijos atstovai. Jų dėka egzamino kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas vyko sklandžiai.

 

Egzaminų rezultatai

Kaip ir kasmet, Nacionalinis egzaminų centras, prieš skelbdamas informaciją apie egzaminų rezultatus, Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetui, kuris priimdavo galutinį sprendimą dėl egzamino išlaikymo ribos, pateikė išsamų statistine informacija grįstą egzaminą laikiusios populiacijos profilį: egzaminus laikiusių mokinių dalyko mokymosi kursą, mokykloje turėtą pirmo pusmečio įvertinimą.

Lyginant su 2015 metais šių metų devynių valstybinių brandos egzaminų išlaikymo procentas nekito arba kito apie 1 proc. (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų (prancūzų, rusų, vokiečių), biologijos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos), dviejų egzaminų išlaikymo procentas padidėjo daugiau nei 1 proc. (fizikos, chemijos), vieno VBE išlaikymo procentas sumažėjo iki 2 proc. (užsienio kalba (anglų)).

Valstybinių brandos egzaminų šimto balų įvertinimus gavo 1405 kandidatai – 5,32 proc. nuo bent vieną VBE laikiusių mokinių skaičiaus (2015 metais – 1684 – 5,77 proc. nuo bent vieną VBE laikiusių mokinių skaičiaus). Jie iš viso gavo 1863 šimtukus (pernai – 2195).

Daugiausia šimtukų, skaičiuojant nuo egzaminą laikiusiųjų skaičiaus, mokiniai gavo už informacinių technologijų, užsienio kalbos (rusų) ir užsienio kalbos (anglų) valstybinius brandos egzaminus.

2016 metais egzaminų neišlaikymų skaičius padidėjo – neišlaikyta 5,75 proc. valstybinių brandos egzaminų. 2015 metais iš viso buvo neišlaikyta 4,8 proc. VBE, 2014 metais – 7,36 proc., o 2013 metais – 5,78 proc. VBE.

Didžiausias mokinių skaičius, neišlaikiusių egzaminų yra tarp tų, kurie laikė lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus. Tokia tendencija stebima antrus metus iš eilės.

Šiais metais buvo pateikta 1780 apeliacijų dėl pagrindinės sesijos VBE įvertinimo. Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje galėjo susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija. Kaip ir pernai, mokiniams buvo sudaryta galimybė, rašant prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, nurodyti ir savo apeliacijos teikimo argumentus, taip pat jie galėjo susipažinti ir su skelbiamomis pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis. 17,02 proc. kandidatų, kurie teikė apeliacijas rezultatai pakito – 76,24 proc. iš jų padidėjo ir 23,76 proc. iš jų sumažėjo.

 

2016 metų valstybinių brandos egzaminų sesija skaičiais

  1. Iš viso 26 401 kandidatas dalyvavo bent viename valstybiniame brandos egzamine. Jie iš viso laikė 87 619 valstybinių brandos egzaminų.
  2. Daugiausia kandidatų laikė pagrindinės sesijos užsienio kalbos (anglų) VBE – 20 252, mažiausiai – pakartotinės sesijos užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE – juos pasirinko po vieną kandidatą.
  3. Daugiausia kandidatų, kurie laikė lietuvių kalbos ir literatūros VBE, rašė rašinį tema ,,Kaip suprantamas vyriškumas“. Tokių kandidatų buvo 59,5 proc. (11 413 kandidatai). Mažiausiai rašė tema „Gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje“. Tokių kandidatų buvo 4,8 proc. (921 kandidatas).
  4. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo procese dalyvavo 2495 vertintojai.
  5. Šiemet sėkmingiausiai abitūros egzaminus išlaikė trys abiturientai iš Ignalinos, Kėdainių ir Klaipėdos, gavę 5 šimtukus.
  6. Valstybinių brandos egzaminų šimto balų įvertinimus gavo 1405 abiturientai. Jie iš viso gavo 1863 šimtukus.
  7. Tarp 41 bendrojo lavinimo mokyklų abiturientų, per 2016 metų brandos egzaminus gavusių 3 ar daugiau šimtukų, yra 20-yje savivaldybių esančių mokyklų ugdytiniai.
  8. Didžiausias procentas kandidatų, kurie gavo šimto balų įvertinimus yra informacinių technologijų VBE – 10,92, mažiausias istorijos VBE – 0,07.
  9. Lengviausia užduotis kandidatams pagal rezultatų statistiką buvo istorijos VBE užduotyje apie knygnešį, kurį reikėjo atpažinti iš pateiktos skulptūros (tai pavyko 98,6 proc. kandidatų, kurie laikė istorijos VBE, sunkiausia užduotis kandidatams pagal rezultatų statistiką buvo geografijos VBE užduotyje, kur reikėjo įvertinti kokį vaidmenį Lietuvos energetikos sistemoje atlieka Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (tai pavyko tik 3,4 proc. kandidatų, kurie laikė geografijos VBE).
 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai