NMPP (Diagnostiniai ir standartizuoti testai) 
 
 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (doc; pdf), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testų skelbimo KELTO sistemoje ir vykdymo mokyklose TVARKARAŠTIS 2016-2017 m. m.

Savivaldybių ir mokyklų, pateikusių paraiškas ir dalyvaujančių veiksmo tyrime panaudojant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) vertinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus) 2016-2017 m. m., sąrašas. Remiantis pateiktomis paraiškomis 2016-2017 m.m. NMPP vertinimo įrankiais (diangostiniais ir standartizuotais testais) pasinaudos 57 savivaldybių (savivaldybei pateikus paraišką tyrime dalyvauja visos tos savivaldybės mokyklos), 17 valstybinių ir 36 pavienių mokyklų mokiniai - t.y. apie 97 proc. visų kiekvienos amžiaus grupės (2, 4, 6, 8 klasių) mokinių.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, teikti informaciją formuojamajam vertinimui ir diagnostinę informaciją tolesnio mokymo ir mokymosi planavimui. (plačiau). Mokomasis filmas „Standartizuoti testai“.

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai. Taip pat yra parengta įvairi metodinė medžiaga, pvz. plakatai, kuriuose įvairūs mokinių mokymosi pasiekimai yra pateikiami paprastesne, labiau mokiniui pritaikyta, kalba.

2017 metais bus galima pasinaudoti šiais vertinimo įrankiai:

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Rekomendacijos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo NMPP.

Šiuo metu yra dvi galimybės mokykloms pasinaudoti standartizuotais testais:

  1. Mokyklos testus gali pasiimti savarankiškai ir nemokamai Nacionalinio egzaminų centro sistemoje KELTAS. Šiuo atveju mokyklos turi pačios testus atsispausdinti. Darbų vertinimas vyksta mokyklose. Rezultatus apskaičiuoja taip pat pačios mokyklos.
  2. Mokyklos ir savivaldybės gali tekti paraiškas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Nacionalinių egzaminų centru. Šiuo atveju savivaldybėms ir mokykloms bus atspausdinti ir pateikti visi tais metais parengti standartizuoti testai, parengta speciali forma testų rezultatų suvedimui. Šiuo atveju testavimą mokyklose vykdo, mokinių darbus vertina bei rezultatus į pateiktas formas suveda pačios savivaldybės, mokyklos ar mokytojai. Įvertinus mokinių darbus bei suvedus duomenis, Nacionalinis egzaminų centras parengia ir pateikia kelių lygmenų ataskaitas: kiekvienam mokiniui, klasei, mokyklai ir savivaldybei.

Ataskaitų pavyzdžiai (kiekvienais metais rengiami galutiniai ataskaitų variantai gali nežymiai kisti):

•    4 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    4 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    4 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)

  Ataskaitose yra pateikiama kokį pasiekimų lygį mokinys pasiekė iš vieno ar kito mokomo dalyko. Siekiant, jog mokiniai ir jų tėvai galėtų aiškiau suprasti ką vienas ar kitas pasiekimų lygis reiškia - galima pasinaudoti šių lygių aprašymais, parašytais supaprastinta „mokinio kalba“ - tam yra parengti plakatai, kurie išdalinti visoms mokykloms.

    Mokytojams dar detaliau pasiekimų lygių aprašymai bei šiuos lygius atitinkančių užduočių pavyzdžiai pateikiami standartizuotose parogramose.

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę, kartu su standartizuotais testais gali pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti čia: 4 klasės mokinio klausimynas (pdf), 6 ir 8 klasės mokinio klausimynas (pdf) (6 ir 8 klasės mokinio klausimynai tokie pat).

Siekiant savivaldybėms ir mokykloms padėti pasiruošti taikyti standartizuotus testus, buvo parengtos Standartizuotų testų taikymo SAVIVALDYBĖSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos ir Standartizuotų testų taikymo MOKYKLOSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos. Šios rekomendacijos parengtos išanalizavus savivaldybių ir mokyklų,   2014-2015 metais taikiusių standartizuotus vertinimo įrankius, paraiškas ir ataskaitas.
Informacija apie diagnostinius vertinimo įrankius ir standartizuotus testus informaciniame leidinyje „Švietimo Naujienos":
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai